Regulamin

Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORPUSFARMY

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy działający pod adresem corpusfarmy.pl, prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego 21,63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 6961899192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000917515, o kapitale zakładowym5.000,00 zł.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem corpusfarmy.pl.
  3. Korzystanie ze strony corpusfarmy.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Strony Internetowej Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Strony, należy je wyłączyć. W celu dokonywania zakupu Towarów, jak również korzystania z usług dostępu do Platformy, konieczne jest posiadanie działającego, prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.
 2. Definicje
  1. Czas przygotowania Zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże Zamówienie do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta,
  2. Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca dostarczy Towar Klientowi,
  3. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  4. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę – za pośrednictwem Dostawcy lub osobiście – Towaru wskazanegow Zamówieniu,
  5. Dostawca – firma zajmująca się dostarczeniem przesyłek, współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów,
  6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Sklepu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa,
  7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
  8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednioz działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej albo osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej osoby fizycznej, jeśli umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  9. Konto – konto Klienta na Stronie Internetowej Sklepu,
  10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Platforma – podstrona Sklepu, na której – po zakupie usługi dostępu na okres 30 dni, 90 dni, 180 dni lub 365 dni – Klient uzyskuje dostęp do kursu F.Army,
  12. Regulamin – niniejszy regulamin,
  13. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem corpusfarmy.pl,
  14. Sprzedawca – CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 6961899192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miastoi Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000917515, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł,
  15. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep, działająca pod adresem corpusfarmy.pl,
  16. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
  19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz do nas pytania, wypełnij formularz, a my postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć.