Regulamin

Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORPUS MIND

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy działający pod adresem corpusmind.pl, prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego 21,
   63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 6961899192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000917515, o kapitale zakładowym
   5.000,00 zł.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem corpusmind.pl.
  3. Korzystanie ze strony corpusmind.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Strony Internetowej Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Strony, należy je wyłączyć. W celu dokonywania zakupu Towarów, jak również korzystania z usług dostępu do Platformy, konieczne jest posiadanie działającego, prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.
 2. Definicje
  1. Czas przygotowania Zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże Zamówienie do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta,
  2. Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca dostarczy Towar Klientowi,
  3. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  4. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę – za pośrednictwem Dostawcy lub osobiście – Towaru wskazanego
   w Zamówieniu,
  5. Dostawca – firma zajmująca się dostarczaniem przesyłek, współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów,
  6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Sklepu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa,
  7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
   z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
  8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio
   z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej albo osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej osoby fizycznej, jeśli umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  9. Konto – konto Klienta na Stronie Internetowej Sklepu,
  10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Platforma – podstrona Sklepu, na której – po zakupie usługi dostępu na okres 30 dni, 90 dni, 180 dni lub 365 dni – Klient uzyskuje dostęp do kursu  (F.army, P.hysio, M.ikro)
  12. Regulamin – niniejszy regulamin,
  13. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem corpusmind.pl,
  14. Sprzedawca – CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   z siedzibą w Gostyniu przy ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 6961899192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
   i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000917515, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł,
  15. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep, działająca pod adresem corpusmind.pl,
  16. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
  19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Sprzedaż Towarów
  1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę Internetową Sklepu. Szczegółowe informacje o Towarach zamieszczone są na Stronie Internetowej Sklepu.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  3. Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
  4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. Klient, składając w Sklepie Zamówienie, składa tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru, a Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zawartej Umowy Sprzedaży.
  6. W celu złożenia Zamówienia Klient:
   1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, widocznego przy każdym Towarze oferowanym przez Sklep,
   2. poprzez kliknięcie przycisku „ZOBACZ KOSZYK” Klient może przejrzeć wybrane Towary, w szczególności ich rodzaj, ilość, cenę jednostkową oraz cenę łączną; na tym etapie możliwe jest dodawania lub usuwanie Towarów z koszyka, według uznania Klienta,
   3. po ustaleniu ilości i rodzaju zamawianych Towarów, Klient przechodzi do zrealizowania Zamówienia klikając przycisk „DO KASY”,
   4. podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia zgodnie z pkt 3.7. i 3.8. Regulaminu,
   5. dokonuje wyboru dostawy,
   6. dokonuje wyboru płatności,
   7. klika przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
  7. Zamówienie może zostać zrealizowane bez rejestracji. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych rozliczeniowych, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), numer NIP (opcjonalnie), kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy) oraz opcjonalny komentarz do Zamówienia. Zamówienie może również być składane po zalogowaniu do Konta – wówczas dane niezbędne do złożenia Zamówienia uzupełniane są automatycznie.
  8. Jeśli Klient oczekuje wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, konieczne jest podanie numeru NIP na etapie składania Zamówienia. W przeciwnym razie, Sprzedawca nie wystawi Klientowi faktury VAT.
  9. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuje zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale niemającym dla niego charakteru zawodowego, sygnalizuje ten fakt poprzez zaznaczenie pola „UMOWA NIE POSIADA CHARAKTERU ZAWODOWEGO”.
 2. Ceny Towarów
  1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
  2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
   1. wyrażone są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają kosztów przesyłki.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny; dla Klienta wiążąca jest cena podana przy Towarze w momencie składania Zamówienia.
  4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne lub wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 3. Czas realizacji Zamówienia
  1. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Jest to czas liczony w Dniach Roboczych od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie u Sprzedawcy, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy, wybranego przez Klienta. Czas przygotowania Zamówienia nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy Dostawy (Czas realizacji Zamówienia). Czas realizacji Zamówienia, czyli termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: Czas przygotowania Zamówienia + przewidywany czas Dostawy i nie będzie przekraczać 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W razie opóźnienia realizacji Zamówienia przekraczającego 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie – odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  3. Zamówienie na Towary o różnym Czasie przygotowania Zamówienia jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. W takim wypadku termin wysyłki paczki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym Czasie przygotowania Zamówienia.  
 4. Formy płatności
  1. Zamówienia złożone w Sklepie wymaga opłacenia z góry za pomocą jednej z dostępnych form płatności:
   1. poprzez formy oferowane przez operatora płatności Przelewy24 (w tym
    w szczególności: płatność kartą, przelewy natychmiastowe, płatność blikiem),
   2. poprzez tradycyjny przelew bankowy.
  2. Klient może opłacić złożone Zamówienie w maksymalnym terminie 10 dni; po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  3. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży oraz kosztów Dostawy.
 5. Formy Dostawy
  1. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na terytorium Polski.
  2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera INPOST, zgodnie z wybranym sposobem Dostawy.
  3. Koszt Dostawy jest zależny od sposobu Dostawy:
   1. Paczkomat InPost: 13 zł (z VAT)
   2. Kurier: 15 zł (z VAT)
  4. Koszty Dostawy ponosi Klient.
  5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
  6. Sprzedawca może wprowadzać stałe lub czasowe promocje polegające na Dostawie Towarów na swój koszt.
 6. Rękojmia
  1. Niniejszy pkt 8 Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu pkt 2.8. Regulaminu.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad fizycznych lub prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt 8 nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumentów, nabywających Towar od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji:
   1. w formie mailowej na adres: kontakt@corpusmind.pl,
   2. w formie pisemnej na adres: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Konsument powinien dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z prośbą o uzupełnienie danych.
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru i treści reklamacji. W tym terminie Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie jej załatwienia.
  7. W przypadku, gdy Konsument odeśle wadliwy Towar, a reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Konsumenta.
  8. Klient będący Przedsiębiorcą w rozumieniu pkt 2.10. Regulaminu ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając Przedsiębiorcy cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Przedsiębiorców jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność, Sprzedawcy za szkody wyrządzone Przedsiębiorcom ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów
  1. Niniejszy pkt 9. Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, będących Konsumentami w rozumieniu pkt 2.8. Regulaminu.
  2. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.6. Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   2. w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
   4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
   6. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając e-mail na adres kontakt@corpusmind.pl lub oświadczenie w formie pisemnej na adres: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń. Konsument może, lecz nie musi posłużyć się w tym celu wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującym się pod adresem corpusmind.pl/odstapienie Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: CORPUS MIND sp. z o.o. ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń.
  7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt 9.5. Regulaminu) niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
  8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 8. Usługa dostępu do Platformy
  1. Sklep, poza sprzedażą Towarów, oferuje Klientom usługę świadczoną drogą elektroniczną, tj. usługę dostępu do Platformy F.army i P.hysio poprzez Stronę Internetową Sklepu lub Aplikację Mobilną. Zamówienia na usługę dostępu do Platformy są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W celu wykupienia usługi dostępu do Platformy konieczne jest uprzednie zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  2. W celu zawarcia usługi dostępu do Platformy, Klient:
   1. dokonuje wyboru okresu korzystania z usługi dostępu do Platformy spośród dostępnych opcji (30 dni, 90 dni, 180 dni lub 365 dni) klikając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
   2. poprzez kliknięcie przycisku „ZOBACZ KOSZYK” Klient może przejrzeć wybrane dostępy do usługi, w szczególności ich rodzaj, ilość, cenę jednostkową oraz cenę łączną; możliwe jest złożenie łącznego Zamówienia zarówno na Towary, zgodnie z pkt 3 i następne Regulaminu oraz na usługi, zgodnie z niniejszym pkt 9,
   3. po ustaleniu ilości i rodzaju zamawianych usług (względnie również Towarów), Klient przechodzi do zrealizowania Zamówienia klikając przycisk „DO KASY”,
   4. podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia zgodnie z pkt 9.3. Regulaminu,
   5. dokonuje wyboru płatności,
   6. klika przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
  3. Zamówienie na usługę dostępu do Platformy wymaga założenia Konta, zgodnie z pkt 12 Regulaminu i podania co najmniej następujących danych rozliczeniowych: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), numer NIP (opcjonalnie), numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalny komentarz do Zamówienia. Postanowienia pkt 3.8. i 3.9. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
  4. Postanowienia pkt 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio do cen za usługę dostępu do Platformy. Postanowienia pkt 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad płatności za usługę dostępu do Platformy.
  5. Sprzedawca rozpocznie świadczenie usługi dostępu do Platformy po zaksięgowaniu płatności za usługę na jego rachunku bankowym, z chwilą przesłania na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia aktywacji usługi dostępu do Platformy. Klient będzie mógł korzystać z usługi dostępu do Platformy logując się na Stronie Internetowej Sklepu poprzez podanie danych: adresu e-mail oraz hasła lub poprzez Aplikację Mobilną, zgodnie z pkt 11 Regulaminu.
  6. Sprzedawca będzie świadczył usługę dostępu do Platformy przez pełną liczbę dni wykupionego dostępu, rozpoczynając od momentu przesłania wiadomości e-mail o aktywacji usługi dostępu do Platformy.
  7. Wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne materiały udostępnione Klientowi w ramach dostępu do Platformy podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Zabronione jest przechowywanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publikowanie, licencjonowanie, oferowanie do sprzedaży jakichkolwiek treści udostępnionych w ramach dostępu do Platformy lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Zabronione jest również tworzenie utworów zależnych na bazie takich treści. 
  8. Klient nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia loginu i hasła w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, Klient ponosi odpowiedzialność za działania tych osób, a Sprzedawca ma prawo zablokować usługę dostępu do Platformy. 
  9. W razie zablokowania usługi dostępu do Platformy z przyczyn określonych w pkt 10.8. Regulaminu Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny. 
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Klienta jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania przez niego z Platformy, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od niezależne od Sprzedawcy.
  11. Za czynniki niezależne od Sprzedawcy uważa się w szczególności:
   1. awarie transmisji lub łączy telefonicznych lub internetowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych lub zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
   2. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Sprzedawca nie odpowiada,
   3. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
  12. W terminie 14 dni od dnia przesłania na podany adres e-mail potwierdzenia aktywacji usługi dostępu do Platformy, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu pkt 2.8. Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od usługi dostępu do Platformy. Postanowienia pkt 9.4. i 9.7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  13. Jeśli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Aplikacja mobilna
  1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).
  2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfon, tablet) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.
  3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może korzystać z usługi dostępu do Platformy w formie aplikacji mobilnej. Sprzedawca informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja Mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, jakie są dostępne poprzez Stronę Internetową Sklepu.
  4. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej.
  5. Klient może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza, jednakże usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta następuje zgodnie z postanowieniami pkt 12 Regulaminu.
 10. Konto
  1. Klienci Sklepu mogą założyć Konto umożliwiające:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,
   2. przeglądanie historii Zamówień,
   3. korzystanie z usługi dostępu do Platformy, zgodnie z pkt 10 i 11 Regulaminu.
  2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu podając co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu.
  3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces założenia Konta zostaje zakończony.
  4. Założenie Konta jest nieodpłatne. Założenie Konta oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
  6. Konto prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  7. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@corpusmind.pl. Dyspozycja usunięcia jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta.  Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
  8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania Konta z ważnych powodów, którymi są:
   1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego,
   2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  9. O zamiarze zablokowania Konta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie wskazany na Koncie. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem pkt 12.8. Regulaminu, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
  10. W przypadku zablokowania Konta zgodnie z pkt 12.8. Regulaminu, niezrealizowane Zamówienia zostaną anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia zablokowania Konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówiony Towar została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku gdy Klient miał wykupioną usługę dostępu do Platformy, Sprzedawca zwróci część ceny obliczoną proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni usługi z uwagi na zablokowanie Konta.
  11. Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać wysłany na adres siedziby Sprzedawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Prawem właściwym dla umów zawartych z Klientem za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
  2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do jednej z instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z udziałem konsumentów, których lista znajduje się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl,
   2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
   3. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej, stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Internetu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 12. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2021 r.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu przedstawione są w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://corpusmind.pl/privacy-policy/
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
  5. Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony corpusmind.pl. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
  6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu,
   4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich,
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
   7. przeciwdziałanie nadużyciom,
   8. poprawa obsługi Klientów,
   9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
  9. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz do nas pytania, wypełnij formularz, a my postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć.